Algemene Voorwaarden voor jullie verblijf op d’Ouffenhoff

Algemene Voorwaarden volgens Recreatiebranche, verhuur vakantieaccommodaties op Erfgoedlogies d’Ouffenhoff V.O.F.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieaccommodatie: onderkomens op d’Ouffenhoff met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
b. ondernemer: het bedrijf d’Ouffenhoff V.O.F. welke de vakantieaccommodatie aan de contractant ter beschikking stelt;
c. contractant: degene die de overeenkomst afsluit;
d. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de vakantieaccommodatie te verblijven;
e. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de vakantieaccommodatie;
g. kosten: alle kosten voor d’Ouffenhoff V.O.F die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de vakantieaccommodatie, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te ‘s-Gravenhage;
j. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. D’Ouffenhoff V.O.F stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking, de overeengekomen vakantieaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. D’Ouffenhoff V.O.F. is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. D’Ouffenhoff maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
5. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
6. De contractant is gehouden d’Ouffenhoff V.O.F., uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen middels het geheel ingevulde nachtregistratie formulier.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door d’Ouffenhoff V.O.F. zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van d’Ouffenhoff, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant, ondanks een schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van één week na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien d’Ouffenhoff op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van d’Ouffenhoff V.O.F. op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door d’Ouffenhoff V.O.F. in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan d’Ouffenhoff V.O.F. Deze bedraagt:
– bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

D’Ouffenhoff V.O.F adviseert de contractant een annulerings verzekering af te sluiten.

2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding na aftrek van administratiekosten naar evenredigheid gerestitueerd te worden indien de vakantieaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de vakantieaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van d’Ouffenhoff V.O.F. wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

3. De d’Ouffenhoff Flexibele omboek garantie…
(Voor nieuwe reserveringen vanaf 01/01/2023)

Jullie willen een accommodatie boeken maar kan ik na de definitieve reservering nog wijzigen of omboeken?

 • Omboeken betekent dat je de geboekte accommodatie zonder opgave van reden tot 28 dagen voor aankomst kunt verzetten naar een andere periode indien de gehele betaling van de reservering is voldaan.
 • Je betaalt de prijs die geldt voor de nieuwe periode. Als de nieuwe periode duurder is dan de oorspronkelijke periode betaal je alleen het verschil bij.
  Wanneer de nieuwe periode goedkoper is dan de oorspronkelijke periode zal het verschil door ons terugbetaald worden.
 • De nieuwe periode moet minimaal uit hetzelfde aantal dagen bestaan.
 • Het is mogelijk om maximaal 1 keer de periode van je verblijf te wijzigen.
 • Tevens bieden wij de mogelijkheid om de reservering over te zetten op een andere hoofdboeker in de oorspronkelijk geboekte accommodatie.
 • Let op: dit is geen annuleringsverzekering, indien je het verblijf graag wilt annuleren gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden welke vermeld staan in de algemene voorwaarden op onze website. We raden je in dat geval aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij je eigen verzekeraar.
  Voor groepen vanaf 7 personen is het mogelijk een verzekering voor groepen af te sluiten:
  Annuleringsverzekering | Groepsannuleringsverzekering online afsluiten
 • De flexibele omboek garantie wordt automatisch aan je reservering toegevoegd, indien je hier geen gebruik van wenst te maken laat het ons uiterlijk 7 dagen na boeking weten.
 • De kosten van de flexibele omboek garantie bedragen 4,5% van de huurprijs.

Artikel 7: Gebruik door derden

1. Gebruik door derden van de vakantieaccommodatie is slechts toegestaan indien d’Ouffenhoff V.O.F. daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant

De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door d’Ouffenhoff V.O.F. en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

1. D’Ouffenhoff V.O.F. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van d’Ouffenhoff V.O.F. niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan dOuffenhoff V.O.F. en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/ bederven;
c. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
2. Indien d’Ouffenhoff V.O.F tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de contractant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de termijn, zoals omschreven in artikel 13 lid 3, die daarbij in acht genomen moet worden. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk
binnen 4 uur.
4. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is d’Ouffenhoff V.O.F. gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
5. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

1. D’Ouffenhoff V.O.F zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de vakantieaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de vakantieaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

1. D’Ouffenhoff is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De groep is verplicht de vakantieaccommodatie en het terrein rondom de vakantieaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de vakantieaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van d’Ouffenhoff V.O.F. voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van€ 455.000,- per gebeurtenis. D’Ouffenhoff V.O.F. is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. D’Ouffenhoff V.O.F. is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan d’Ouffenhoff V.O.F. is toe te rekenen.
3. D’Oufenhoff V.O.F. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. Indien de gehuurde vakantieaccommodatie buiten de schuld van d’Ouffenhoff V.O.F. teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben d’Ouffenhoff en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de vakantieaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de vakantieaccommodatie aan d’Ouffenhoff V.O.F. is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
5. De contractant is jegens d’Ouffenhoff V.O.F. aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/ of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.
6. Spambox/ongewenste mailbox/junkmail: Wij willen je er op attenderen regelmatig jullie mailbox en spambox te checken. Het komt regelmatig voor dat mailtjes terecht komen in de spam. Indien wij corresponderen met het juiste mailadres is het jullie verantwoordelijkheid om er voor zorg te dragen dat deze op de correcte manier binnen komen in jullie mailbox.

Artikel 14: Nakominggarantie

1. De nakominggarantieregeling geldt niet als d’Ouffenhoff V.O.F. surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteit heeft beëindigd voordat de contractant aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van het geschil heeft voldaan.
2. Indien d’Ouffenhoff V.O.F. geen gehoor geeft aan het bindende advies van de geschillencommissie inzake een gebod of verbod, dan heeft de contractant de keuze de nakoming van het bindend advies in rechte te vragen, of de Geschillencommissie te vragen een vervangende schadevergoeding vast te stellen ter voldoening aan de contractant.
3. Heeft d’Ouffenhoff V.O.F. het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies door d’Ouffenhoff V.O.F. opgeschort totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan.

Scroll naar top